Exploitatie (baten en lasten)

Lasten gemeente Zijn uitgaven die aan een periode zijn toegerekend waarop ze betrekking hebben (bepalend is: levering van de prestatie). Bestaan uit: kosten (= uitvoering van activiteiten) verliezen (= bijv. een debiteur die failliet gaat) Kosten direct als jaarlijkse last nemen. Voor verwachte verliezen moet een voorziening worden gevormd ten laste van het lopende jaar.… Lees verder Exploitatie (baten en lasten)

Kostenverdeling, overhead en kostentoerekening

Meer inzicht in overhead BBV art 8 Oude situatie: De toerekening van de indirecte kosten onoverzichtelijk. BBV geen voorschriften kostentoerekening, wel paragraaf bedrijfsvoering en lokale heffingen. Nadelen waren: Regelmatige discussie over tariefberekening. Indirecte kosten toegerekend en niet zichtbaar. Raad geen zeggenschap over hoogte en samenstelling indirecte kosten (20-50% van de kosten). Financiële vergelijkbaarheid verstoord. Toerekening… Lees verder Kostenverdeling, overhead en kostentoerekening

Uitvoeringsinformatie, taakvelden en Informatievoorziening voor derden

Taakvelden, Uitvoerings-informatie en Iv3 Structuur gemeenten Onderverdeling Toelichting Programma Elke gemeente heeft meerdere programma’s (aantal is vrij). Deelprogramma Sommige gemeenten verdelen deze programma’s in deelprogramma’s. Beleidsproducten/taakvelden Als er geen sprake is van deelprogramma’s worden soms beleidsproducten gebruikt of taakvelden. Kostenplaats (waarvoor maak je de kosten) Dit is de plek waar daadwerkelijk op geboekt wordt en… Lees verder Uitvoeringsinformatie, taakvelden en Informatievoorziening voor derden

Verantwoording

Verschillende soorten verantwoording Diverse soorten verantwoording/informatie Verantwoording Jaarrekening Jaarverslag Informatie Burgerjaarverslag (wordt weinig meer gedaan) Rubriek in huis-aan-huisblad Eigen uitgave gemeente Jaarstukken Bepalingen Gemeentewet art. 197 Gw jaarrekening en -verslag art. 198 Gw vaststelling door raad Indemniteitsbesluit (heeft betekenis als bekrachtiging achteraf van een handeling waartoe college niet gemachtigd was) art. 199 Gw décharge (ontlasten)… Lees verder Verantwoording

Begrotingsbeleid en Begrotingsproces – Factsheet

Begrotingsbeleid Het kabinet maakt aan het begin van zijn regeerperiode afspraken over het begrotingsbeleid en de budgettaire spelregels. Het kabinet streeft naar een begrotingsoverschot gedurende de gehele kabinetsperiode. Dit doen zij door zogenoemd trendmatig te begroten. Op deze manier versterkt de overheid de economische groei, besteedt belastinggeld doelmatig en blijft voorspelbaar. De uitgangspunten van dit… Lees verder Begrotingsbeleid en Begrotingsproces – Factsheet