Treasury, Financiering en Rente

Treasury/Financiering Treasury (“Schatkistbeheer”) In de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) staat de treasuryfunctie centraal. Sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Regels voor het beheer van de geldstromen (“schatkist”). Treasury Doelstellingen Bedrijfseconomische doelstelling: gezonde financiering van… Lees verder Treasury, Financiering en Rente

Reserves en Voorzieningen

Reserves Sparen of lenen? De huidige generatie spaart; volgende generatie heeft genot. of De huidige generatie heeft genot en de volgende generatie “spaart” achteraf. Het Eigen Vermogen (art. 42 BBV) Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (lid 1). Het… Lees verder Reserves en Voorzieningen

Wat is Interne Controle (IC)?

Interne Controle Onder IC wordt verstaan het treffen van noodzakelijke beheersmaatregelen in de bedrijfsprocessen waaronder het toezicht daarop door of namens het verantwoordelijk management. In het hieruit voortvloeiende Intern Controleplan worden alle componenten voor de interne beheersing opgenomen. We moeten dan denken aan o.a. de (fraude) risico analyse, de te nemen beheersmaatregelen voor de relevante… Lees verder Wat is Interne Controle (IC)?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Definities

Investeren, activeren, waarderen en afschrijven

Levenscyclus materieel Actief Investeren/Activeren Waarderen Afschrijven Ga naar 1. (ondertussen Onderhoud) Wet- en Regelgeving Grondslag:Gemeentewet artikel 212De (financiële) verordening in ieder geval regels voor waardering en afschrijving van activa. Grondslag:BBV artikel 33 t/m 36 en 59 t/m 65Regels voor waardering, activering en afschrijven Hulpmiddelen Notitie BBV: Notitie materiële vaste activa (januari 2020). Financiële verordening Gemeente.… Lees verder Investeren, activeren, waarderen en afschrijven

Begroting (vervolg), rapportages en basis-begrotingswijziging

Begroting (vervolg) Begrotingsindeling volgens BBV Begroting: Beleidsbegroting Programmaplan Programma’s Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Paragrafen Financiële begroting Overzicht baten en lasten + toelichting Uiteenzetting financiële positie + toelichting. Bijlage: overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld/uitvoeringsinformatie. Programmaplan BBV 8 lid 1 Te realiseren programma’s (overige taakvelden) Overzicht algemene dekkingsmiddelen (taakvelden 0.5, 0.61, 0.61, 0,64,… Lees verder Begroting (vervolg), rapportages en basis-begrotingswijziging