Uitvoeringsinformatie, taakvelden en Informatievoorziening voor derden

Disclaimer:
Dit betreft UITSLUITEND een samenvatting. Op geen enkele manier kunnen hier rechten aan worden ontleend.

Taakvelden, Uitvoerings-informatie en Iv3

Structuur gemeenten

OnderverdelingToelichting
ProgrammaElke gemeente heeft meerdere programma’s (aantal is vrij).
DeelprogrammaSommige gemeenten verdelen deze programma’s in deelprogramma’s.
Beleidsproducten/taakveldenAls er geen sprake is van deelprogramma’s worden soms beleidsproducten gebruikt of taakvelden.
Kostenplaats (waarvoor maak je de kosten)Dit is de plek waar daadwerkelijk op geboekt wordt en waarvan de raming en realisatie zichtbaar is voor de budgethouder.
Elke kostenplaats is voor de IV3 gekoppeld aan slechts 1 taakveld. Een taakveld kan verdeeld zijn over meerdere (deel)programma’s, maar dan zijn de kostenplaats van dat taakveld toegerekend aan verschillende (deel)programma’s.
Kostensoort/grootboekrekening (wat voor soort kosten maak je)Elke kostenplaats kent meerdere kostensoorten/grootboekrekeningen. De combinatie van beiden is de codering voor facturen.
Elke kostensoort/grootboekrekening is voor de IV3 gekoppeld aan slechts 1 economische categorie.
ReservesSpecifiek aandachtspunt
ReservesKostenplaats mutatie reserve moet gekoppeld zijn aan taakveld 0.10 mutaties reserves, maar:
Volgens artikel 17 lid d van het BBV moeten de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ook gesplitst worden per programma.

Wat zijn taakvelden?

 • Een taakveld is een eenheid waarin programma’s worden onderverdeeld.
  • Taakveld kan worden toebedeeld aan meerdere programma’s.
 • Een taakveld kan onderverdeeld worden onder (t.b.v. organisatie in werkplannen):
  • Taken, prestaties en activiteiten
  • Maar ook aan : producten (goederen en diensten) kunnen worden gekoppeld aan hoeveelheden en kwaliteit.
 • Raming en realisatie van de taakvelden is gelijk aan de financiële begroting en jaarstukken.
 • Verplichte basisset indicatoren horen thuis in de programma’s, doch zijn gemakkelijk aan taakvelden te koppelen.
  • De raad kan deze gebruiken voor vergelijking.
  • Doch betreft alleen beoogde vergelijking/transparantie op cijfertjes en financiën.
   • Is dus beperkt.

Waarom uniforme verplichte taakvelden?

 • Informatieverstrekking aan Minister BZK en CBS.
 • Informatie voor zowel interne sturing en voor informatie aan derden EU.
 • Externe vergelijkbaarheid.
 • Producten: levering van goederen en verlening van diensten werkte niet.
  • Minder informatie (gelijk voor Min BZK, CBS en gedep. staten/college)

Taakvelden ook in de programma’s opnemen

 • Verplichte indicatoren zichtbaar te maken bij programma’s (art. 8 onder a BBV).
 • Dit is geen keuze van de raad.
 • Voordelen:
  • Directe relatie met programma’s
  • Herkenbaarheid voor de raad
 • Nadelen
  • Taakvelden kunnen versnipperd in programma’s worden opgenomen.
  • Taakvelden kunnen moeilijk als vergelijkingsmateriaal worden gebruikt.

Taakvelden alleen in de bijlage opnemen

 • Voordelen
  • Alle taakvelden staan op 1 plaats.
  • Programma’s kunnen eigen namen houden.
 • Nadelen
  • Taakvelden worden door de Raad niet gerelateerd aan programma’s.
  • Taakvelden worden als een verplicht nummer gezien.

Regelgeving taakvelden en economische categorieën

 • Taakvelden en economische categorieën zijn door de Minister van BZK vastgesteld.
  • Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden taakvelden en economische categorieën voor baten en lasten.
  • Iv3-Informatievoorschrift Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen 2018 (toelichting taakvelden, economische categorieën, balansstanden)

Uniforme taakvelden

 • Artikel 66 BBV
 • Uitvoeringsinformatie bestaat uit baten en lasten en de economische categorie.
 • Raming respectievelijk realisatie is integraal (gelijk aan begroting/jaarstukken).
 • Indelingen realisatie gelijk aan raming.
 • Taakvelden en economische categorieën worden door minister vastgesteld.
 • Uitvoeringsinformatie wordt als bijlage in begroting/jaarstukken opgenomen.
 • Nieuwe taakvelden worden gebruikt voor Iv3 en eigen informatiebehoefte.
 • Voor Europa, CBS, Rijk, Provincie en nu extra aandacht voor vergelijkbaarheid tussen gemeenten/provincies.
 • Open data: beschikbaar voor iedereen.

Genereren naar programma’s en boekhouding vrij

Taakvelden aansluiting bij prog.plan begroting (notitie overhead)

 • Overzicht algemene dekkingsmiddelen bestaat uit:
  • taakveld 0.5 treasury
  • taakveld 0.61 OZB woningen
  • taakveld 0.62 OZB-niet woningen
  • taakveld 0.64 belastingen overig en
  • taakveld 0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
 • Overhead bestaat uit:
  • taakveld 0.4 overhead en ondersteuning organisatie
 • Bedrag heffing vennootschapsbelasting bestaat uit:
  • taakveld 0.9 vennootschapsbelasting
 • Bedrag onvoorzien maakt deel uit van:
  • taakveld 0.8 overige baten en lasten
 • Programma’s bestaan uit:
  • alle andere taakvelden dan hier boven genoemd

Voor- en nadelen taakvelden

 • Taakvelden worden als bijlage in de begroting/jaarstukken opgenomen
  • Voordelen
   • Op een plaats alle taakvelden verzameld.
   • Basisset indicatoren gemakkelijk aan de taakvelden te koppelen.
  • Nadelen
   • Beoogde vergelijking/transparantie voor Raad blijft beperkt tot de financiën.
   • Extra bijlage in stukken.
   • Bij volgen indicatoren moet onderscheid gemaakt worden tussen:
    • Verplichte basisset indicatoren.
    • “Eigen” indicatoren.
 • Taakvelden zijn bedoeld om te sturen door College en niet voor sturing Raad,
  • De Raad stuurt op programma’s.

Uitvoeringsinformatie

= totaaloverzicht per taakveld

 • Uitvoeringsinformatie wordt vastgesteld door College en Gedeputeerde Staten en bestaat uit:
  • Totaaloverzicht van geraamde dan wel gerealiseerde baten en lasten per taakveld
  • Verdelingsprincipe op basis waarvan taakvelden over programma’s zijn verdeeld
 • Uitvoeringsinformatie wordt
  • Als bijdrage opgenomen in financiële begroting en jaarverslag met geraamde dan wel gerealiseerde baten en lasten

Uitvoeringsinformatie bestaat uit twee delen te weten:

 1. Het in begroting en jaarrekening op te nemen totaaloverzicht met geraamde dan wel gerealiseerde baten en lasten per taakveld en
 2. Het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld.
 • De taakvelden behoeven voor de uitvoeringsinformatie niet te worden verbijzonderd naar economische categorieën (niet teveel details voor Gedeputeerde Staten/College en Raad).
 • Taakvelden zijn bedoeld om te sturen door College, en niet voor sturing door de Raad.
 • De Raad dient te sturen op programma’s en autoriseert op programmaniveau.
  • Sturing door de Raad op taakvelden is niet verboden?? (dualisme)

Dus:

 • Totaaloverzicht van geraamde dan wel gerealiseerde baten en lasten per taakveld bij begroting + toelichting.
 • Totaaloverzicht van geraamde dan wel gerealiseerde baten en lasten per taakveld bij realisatie + toelichting.

Informatie voor derden: gebruikers en toepassing

 • Provincie als toezichthouder
 • CBS voor statistische informatie
 • Rijk o.a. voor verdeling gemeentefinanciën
 • Europese Unie t.b.v. EMU-saldo

Informatie voor derden BBV art. 71

 • Uitvoeringsinformatie, als bedoeld in art. 66
 • De economische categorieën per taakveld
 • De balansmutaties verbijzonderd naar economische categorie
 • De ontwikkelingen per kwartaal van de balansstanden van activa en passiva
 • Berekende EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar

Informatie voor derden

 • Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 15 november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.
 • Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening voor 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar.
 • Gedurende het begrotingsjaar per kwartaal, binnen een maand na afloop van het betreffende kwartaal.
 • CBS toetst of de informatie tijdig is verstrekt en kwalitatief op orde is (acceptatietoets).
 • Streven is te werken met de directe “system to system” data-uitwisseling om administratieve lasten te beperken, de kwaliteit van de gegevens te verhogen en de inrichting van de administratie te verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *