Exploitatie (baten en lasten)

Disclaimer:
Dit betreft UITSLUITEND een samenvatting. Op geen enkele manier kunnen hier rechten aan worden ontleend.

Lasten gemeente

 • Zijn uitgaven die aan een periode zijn toegerekend waarop ze betrekking hebben (bepalend is: levering van de prestatie).
 • Bestaan uit:
  • kosten (= uitvoering van activiteiten)
  • verliezen (= bijv. een debiteur die failliet gaat)
 • Kosten direct als jaarlijkse last nemen.
 • Voor verwachte verliezen moet een voorziening worden gevormd ten laste van het lopende jaar.
 • Onvoorziene uitgaven, dient als last in de begroting te worden opgenomen.
  • Geen last in het jaarverslag (onderdeel programmaverantwoording)
 • Verplichte uitgaven.
 • Uitgaven in gevallen van dringende spoed.

Lasten van jouw gemeente?

 • Hoe bepaal je de lasten van de gemeente?
  • lasten van de programma’s
  • kosten van overhead
  • heffing vennootschapsbelasting
  • bedrag voor onvoorzien (alleen bij de begroting)
 • Dit zijn formeel de lasten van de gemeente
  • toevoegingen aan de reserves
 • Totaal lasten en toevoegingen aan reserves
 • Samen met baten en onttrekkingen aan reserves = resultaat

Verplichte uitgaven

 • Renten en aflossingen en alle overige opeisbare schulden
 • Uitgaven die bij of krachtens de wet zijn opgelegd
 • Uitgaven die voortvloeien uit gevorderde medewerking tot uitvoering van wetten en AMvB

Baten Gemeente

 • Zijn inkomsten die aan een periode zijn toegerekend (wanneer de prestatie is geleverd)
 • Bestaan uit:
  • Algemene uitkering
  • Specifieke uitkering
  • Belastingen, retributies (bijv. leges), uitkeringen en subsidies
  • Overige baten
   • verkopen, inruil (incidentele baat), recognities, etc.

Bronnen

 • Centrale bronnen
  • Algemene uitkering
  • Aanvullende bijdrage
  • Integratie-uitkeringen
  • Decentralisatie uitkeringen
  • Specifieke uitkeringen
 • Lokale bronnen
  • Belastingen en rechten
  • Recognities (periodieke vergoeding)
  • Privaatrechtelijke vergoedingen
  • Dividenden, renten
  • Grondexploitaties

Lokale bronnen gemeente

In april 2021 heeft de commissie BBV de notitie lokale heffingen uitgebracht. In deze notitie zijn de gemeentelijke heffingen in drie soorten onderscheiden: belastingen, rechten en (bestemmings)heffingen. Deze driedeling is voor het berekenen van tarieven voor belang.

BelastingenRechten(Bestemmings)heffingen
bestedingAlgemene middelen
opbrengstvrij
soortForensenbelasting
Hondenbelasting
Onroerendezaakbelasting
Roerende ruimtebelasting
Parkeerbelasting
Precariobelasting
Reclamebelasting
Toeristenbelasting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *